Gabinety i centra medyczne mają niewielkie możliwości przyciągania klientów, ponieważ oficjalnie nie wolno im reklamować swoich usług. Dlatego też marketerzy muszą ostrożnie dobierać metody promocji w branży medycznej. Warto wiedzieć, że branża medyczna to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów rynku, a liczba nowych gabinetów stale rośnie. Jak więc wyróżnić się spośród konkurencji i pozyskiwać klientów dla swojego gabinetu?

Bez marketingu żaden biznes nie ma szans na rozwój. I choć reklama w sektorze medycznym ma ograniczenia etyczne i prawne, to istnieje wiele bezpiecznych sposobów na marketing medyczny. Przeczytaj, w jaki sposób legalnie promować gabinet, klinikę lub centrum medyczne!

Co to jest marketing medyczny i na czym polega?

Marketing medyczny polega na promocji produktów i usług medycznych. Ma na celu zwiększenie świadomości pacjentów, lekarzy i innych specjalistów na temat określonego produktu lub usługi medycznej. Dzięki marketingowi medycznemu możliwe jest stworzenie zainteresowania ofertą na rynku, co prowadzi do wzrostu sprzedaży.

Czynności podejmowane w zakresie marketingu medycznego obejmują:

 • opracowywanie strategii promocji;
 • tworzenie spójnych kampanii reklamowych, produktowych i komunikacyjnych;
 • prowadzenie badań rynku i czynników wpływających na decyzje konsumentów;
 • pozycjonowanie strony internetowej;
 • obecność w mediach społecznościowych;
 • e-mail marketing;
 • content marketing przy wykorzystaniu bloga, formatów wideo czy audio.

Marketing medyczny jest kluczowy dla firm zajmujących się produkcją i sprzedażą wyrobów lub usług medycznych. Właśnie dzięki marketingowi mogą one pozycjonować własne marki i docierać do świadomości klientów.

Segmenty i rodzaje marketingu medycznego

Marketing medyczny można posegmentować według rodzaju oferty podmiotu oraz sektora klienckiego. Na podstawie rodzaju oferty wyróżnia się 3 segmenty:

 • marketing produktów medycznych – ma na celu sprzedaż sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i innych produktów, dzięki którym możliwe jest leczenie lub poprawa zdrowia czy wspieranie komfortowego życia;
 • marketing farmaceutyczny – dąży do zwiększenia sprzedaży leków i wyrobów medycznych oraz edukacji pacjentów i opiekunów zdrowotnych;
 • marketing usług medycznych – ma na celu promowanie usług medycznych oraz innych usług związanych z poprawą zdrowia. 
marketing medyczny
Podział marketingu medycznego

W przypadku segmentu klienckiego marketing medyczny możemy skategoryzować wedle 2 rodzajów rynków – marketingu B2B (biznesowego) oraz B2C (konsumenckiego).

Biznes marketingowy (B2B) skupia się na budowaniu relacji z profesjonalistami z branży medycznej. Personami w marketingu B2B, do których kierowany jest przekaz marketingowy, są zwykle:

 • lekarze;
 • kierownictwo placówek medycznych;
 • właściciele aptek;
 • management i właściciele gabinetów;
 • hurtownie;
 • dystrybutorzy.

Ta strategia nastawiona jest na promocję usług, produktów i rozwiązań medycznych, które są ważne dla tych przedsiębiorstw. 

Marketing konsumencki (B2C) kierowany jest do indywidualnych klientów i pacjentów. Tutaj głównym celem jest dotarcie do klienta końcowego i pacjenta, którzy poszukują usług medycznych. W ramach tej strategii marketingowej skupiamy się na dostarczaniu informacji, edukacji i promocji, które trafiają bezpośrednio do grupy docelowej, aby przekonać odbiorców do skorzystania z danych usług medycznych.

Cele i korzyści wynikające z działań marketingowych w branży medycznej

Cele działań marketingowych w branży medycznej zależą od przyjętej strategii marketingowej placówki medycznej. Przede wszystkim reklama ma przyciągać uwagę pacjentów i zainteresować ich konkretnymi usługami medycznymi. Dzięki kampaniom marketingowym można skutecznie zwiększać świadomość marki, budować pozytywny wizerunek firmy medycznej oraz – co najważniejsze – zwiększać liczbę pacjentów, bezpośrednio rozwijając skalę biznesu.

3C marketingu
3C marketingu – podstawowy model teoretyczny wykorzystywany w budowie strategii marketingowej

Pacjenci i potencjalni klienci muszą być dobrze poinformowani zarówno o swoich możliwościach leczenia, jak i o ofercie placówki. Marketing medyczny pomaga zwiększać powszechną świadomość nowych leków, procedur, technologii i usług pojawiających się na rynku. Jest to szczególnie ważne w przypadku nowych metod leczenia lub produktów, które mogą być nieznane większości pacjentów.

Reklama placówek medycznych a prawo – co można, a czego nie?

Poniżej znajdziesz aktualnie obowiązujące regulacje prawne ograniczające działania marketingowe i promocyjne podmiotów funkcjonujących na rynku medycznym.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Art. 14. 1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy.

Jak widzisz, ograniczenia dotyczące reklamy w ustawie o działalności leczniczej są dość enigmatyczne. Przede wszystkim art. 14.1 nie definiuje, czym jest reklama, a czym nie jest. Poza tym zapis ten wskazuje, że podmioty wykonujące działalność leczniczą są zobligowane do informowania publicznie pacjentów o rodzajach oraz zakresie świadczeń.

W drugim zdaniu art. 14.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej czytamy, że: Informacja realizowana przez podmioty wykonujące działalność leczniczą nie może mieć cech reklamy.
Ale co to właściwie znaczy?

Jak definiujemy reklamę w branży medycznej?

Według Bartłomieja Achlera – adwokata działającego w branży medycznej, prowadzącego blog prawodlazdrowia.pl – reklamą możemy nazwać komunikaty, które są przekazem: 

 • publicznym, czyli o nieograniczonym zasięgu (strona internetowa, kampanie reklamowe);
 • rozpowszechnianym za pomocą kanałów własnych marki (media społecznościowe, YouTube, TikTok, reklama banerowa itd.);
 • w ramach którego podmiot medyczny informuje o zakresie i specyfice własnej oferty.

Co ważne, przekaz będący reklamą musi mieć znamiona perswazji bezpośredniej, motywującej i nakłaniającej odbiorców komunikatu do skorzystania ze świadczeń placówki medycznej.

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej możesz podać do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Tyle tylko, że treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy wymienionych wyżej.

Bartłomiej Achler podał 3 kluczowe wnioski, jakie możemy wysnuć na podstawie analizy art. 14.1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Przede wszystkim ustawa nie zakazuje reklamy; zakazuje działań, które mają cechy reklamy. Poza tym obostrzenia dotyczą wyłącznie komunikatów, które są przekazem publicznym.

O ile uchwała o działalności leczniczej nie precyzuje, czym jest reklama, to warto odnieść się do Uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej z 2011 r., która definiuje reklamę o cechach niedozwolonych.

§ 5.

Informacja, o której mowa w §2, nie może nosić cech reklamy, a w szczególności zawierać:
1) żadnej formy zachęty ani próby nakłonienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych;
2) informacji o metodach, ich skuteczności i czasie leczenia oraz obietnic potocznych określeń;
3) określenia cen i sposobu płatności z zastrzeżeniem §3 ust. 2 pkt 84) Informacji o jakości sprzętu medycznego. 

Uchwała nr 29/11/VI naczelnej rady lekarskiej z dnia 16 grudnia 2011 roku

Niemniej, przytoczona powyżej uchwała reguluje wyłącznie kwestię działań promocyjnych realizowanych przez lekarzy oraz lekarzy dentystów.

Reklama mająca znamiona czynu nieuczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r.)

Wszystkich przedsiębiorców prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą w Polsce (niezależnie od formy prawnej) obowiązuje Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dotyczy ona również każdego podmiotu działającego na rynku medycznym.

Art. 16.

1. Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:

1) reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka;

2) reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi;

3) reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci;

4) wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji;

5) reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji.

6) (uchylony)

2. Przy ocenie reklamy wprowadzającej w błąd należy uwzględnić wszystkie jej elementy, zwłaszcza dotyczące ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy lub konserwacji reklamowanych towarów lub usług, a także zachowania się klienta.

3. Reklama umożliwiająca bezpośrednio lub pośrednio rozpoznanie konkurenta albo towarów lub usług oferowanych przez konkurenta, zwana dalej „reklamą porównawczą”, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami. […].

Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na punkt 1. 1, gdzie jasno wskazane jest, że reklama nie może wywoływać w kliencie poczucia lęku, co jest dość powszechną praktyką w nieprawidłowo realizowanym marketingu medycznym. Poza tym w punkcie 3. art. 16 określony jest zakaz stosowania reklamy porównawczej.

Kodeks Etyki Lekarskiej a marketing i reklama

Według Kodeksu Etyki Lekarskiej (Uchwała nadzwyczajnego II krajowego zjazdu lekarzy z dnia 14 grudnia 1991 r.) lekarze wykonujący praktyki lekarskie grupowo oraz indywidualnie, a także inne osoby wykonujące zawód medyczny, nie mogą się reklamować. Jedyną legalną formą promowania pracy w zawodzie medycznym jest prezentowanie wyników swojej pracy.

Art.  65.

Lekarz buduje swoją zawodową opinię opierając się jedynie na wynikach swojej pracy. Dlatego wszelkie reklamowanie się bezpośrednie lub pośrednie, jest zabronione. Lekarz nie powinien dopuścić do używania swego nazwiska dla celów komercyjnych.

Regulacje prawne dotyczące nazwy gabinetu lekarskiego – „klinika” i „instytut”

Omawiając dokładnie temat marketingu w branży medycznej, nie sposób nie wspomnieć o nazwie marki, bez której trudno byłoby realizować jakiekolwiek działania promocyjne. W tym przypadku ustawodawca również przygotował kilka ograniczeń prawnych. Wróćmy do Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Art. 89 

6. Oznaczenia „klinika” albo „kliniczny” oraz „uniwersytecki” mogą używać wyłącznie udostępniający oraz jednostki organizacyjne udostępnione w trybie ust. 2 i 3.

Według powyższego zapisu, słowo „klinika” może być stosowane jedynie w nazwach podmiotów, które albo uczestniczą w kształceniu zawodów medycznych przy współpracy z uczelnią medyczną, albo są utworzone bądź prowadzone przez uczelnie medyczne.

A co z pojęciem „clinic”, które stanowi synonim słowa „klinika”?

Moim zdaniem użycie słowa „clinic” w nazwie podmiotu leczniczego oraz zakładu leczniczego jest więc dozwolone. Zakazów i ograniczeń nie można interpretować rozszerzająco.

Bartłomiej Achler

Stosowanie słowa „instytut” w nazwie nie jest prawnie ograniczone. Warto pamiętać jednak, że instytutem określa się działalność o charakterze badawczo-naukowym oraz dydaktycznym.

Jeśli więc działalność nie prowadzi wymienionych działań, wówczas nazwa gabinetu lekarskiego jest niezgodna ze stanem faktycznym. Promowanie takiej nazwy stoi więc w sprzeczności z art. 65 Kodeksu Etyki Lekarskiej, a także może zostać podciągnięte pod czyn nieuczciwej konkurencji.

Jak zbudować strategię marketingu medycznego krok po kroku?

Poniżej znajdziesz rozpisany krok po kroku sposób postępowania, który pozwoli Ci wykreować skuteczną strategię marketingową dla podmiotu działającego w branży medycznej. Pamiętaj, że to ogólny scenariusz działania, a dokładna strategia marketingowa uzależniona jest od wielu zmiennych – nie tylko obostrzeń prawnych czy specyfiki lokalnego rynku usług medycznych.

Porozmawiajmy o marketingu Twojego gabinetu

Poniżej widzisz wideo z warsztatu strategicznego, który realizujemy z naszymi klientami na początku współpracy. Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób możemy pomóc Ci realizować skuteczne działania marketingowe w branży medycznej? Skontaktuj się z nami!

w
Marketing medyczny? Robimy go na co dzień! 😎Umów się z nami na niezobowiązującą rozmowę!

Określenie celów marketingowych

Pierwszym krokiem jest określenie celów marketingowych. Mogą to być cele związane z promocją usług, pozyskiwaniem nowych pacjentów, poprawą świadomości marki, czy zwiększeniem liczby interakcji online. Jak zbudowany zostanie lejek marketingowy i gdzie docelowo chcesz kierować ruch z sieci? W jaki sposób zrealizujesz cele sprzedażowe przy wykorzystaniu pośrednich form reklamy o znamionach edukacyjnych i informacyjnych?

cele marketingu
Cele marketingowe według metody SMART – slajd z prezentacji Kuźni Treści

Zdefiniowanie i zrozumienie grupy docelowej

Kto jest idealnym pacjentem dla Twojego gabinetu? Jakie problemy zdrowotne mogą mieć Twoi idealni pacjenci i jak Twój gabinet może pomóc je rozwiązać? Jakie są ich preferencje komunikacyjne? Gdzie szukają informacji o zdrowiu? Jakie mają obawy przed skorzystaniem z usług medycznych? Co może ich przekonać do wyboru Twojego gabinetu?

analiza persony marketing prawo
Nasza templatka do analizy persony

Im więcej informacji o pacjentach zdobędziesz, tym łatwiej będzie Ci tworzyć skuteczne kampanie marketingowe.

Analiza konkurencji gabinetów lekarskich

swot
Szablon analizy SWOT

Przeanalizuj swoją bezpośrednią konkurencję działającą na rynku lokalnym. Jeżeli prowadzisz gabinet medyczny, koniecznie dokonaj rzetelnej analizy innych placówek medycznych w Twoim regionie. Jakie strategie marketingowe stosują gabinety, z którymi konkurujesz? Co działa u nich dobrze, a co nie? Czy zauważasz obszary, które wydają się przez nich zaniedbane? Czy widzisz niszę komunikacyjną, którą możesz zagospodarować?

Stwórz unikalną propozycję wartości

warsztat strategiczny komunikacji marki wzór
UVP – unikalna propozycja wartości. Szablon z warsztatów

Czym Twój gabinet różni się od konkurencji? Czy jest to specjalizacja w określonym obszarze medycyny? Najnowsze technologie diagnostyczne i terapeutyczne? Doskonała obsługa pacjenta? Wyraźnie komunikuj unikalne cechy swojego gabinetu.

Opracuj strategię content marketingową gabinetu lekarskiego

Treść jest kluczem do budowania autorytetu i zaufania wśród potencjalnych pacjentów. Twórz treści, które są wartościowe dla Twojej grupy docelowej – na przykład blogi, artykuły, poradniki, webinary itp.

content plan
Przykładowy content plan

Z tego też powodu działania content marketingowe w branży medycznej są chętnie wykorzystywane przez większość gabinetów lekarskich oraz innych podmiotów funkcjonujących w branży medycznej.

Optymalizacja SEO on-site gabinetu lekarskiego

Twoja strona internetowa powinna być odpowiednio optymalizowana pod kątem wyszukiwarek, aby potencjalni pacjenci mogli łatwo znaleźć Twój gabinet. Wykorzystaj słowa kluczowe związane z Twoją specjalizacją medyczną, frazy lokalne oraz pytania często zadawane przez Twoich pacjentów.

analiza seo
Analiza SEO domeny gabinetu lekarskiego

Dobierz kanały mediów społecznościowych

Media społecznościowe i e-mail marketing to potężne narzędzia do budowania zarówno zasięgów, jak i relacji z potencjalnymi pacjentami. Udostępniaj wartościowe treści, odpowiadaj na pytania i komentuj wpisy innych, aby zwiększyć ekspozycję marki oraz podkreślić swój profesjonalizm. Pomyśl o obecności na Facebooku, Instagramie, YouTubie, Twitterze, LinkedInie, a nawet TikToku.

Kanał YouTube kliniki
Kanał YouTube jednej z zagranicznych klinik.

Pamiętaj jednak, że komunikaty publikowane w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej noszą znamiona komunikatów publicznych, wobec czego ich treść i brzmienie ogranicza Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Monitoruj i mierz efekty

Używaj narzędzi analitycznych, aby śledzić, jak Twoje działania marketingowe przekładają się na realizację Twoich celów. Oceniaj, które strategie działają, a które nie, i dokonuj niezbędnych korekt. Możesz wykorzystać do tego m.in.:

 • Google Analytics;
 • Google Search Console;
 • narzędzia analityczne platform społecznościowych;
 • narzędzie monitorujące zachowanie użytkowników na stronie, np. HotJar.
Analiza hotjar
Mapa cieplna wygenerowana w narzędziu HotJar

Buduj sieć kontaktów

Twórz i utrzymuj relacje z innymi profesjonalistami w branży, którzy mogą polecać Twoje usługi swoim pacjentom. Pomyśl o networkingu wśród np. farmaceutów, specjalistów innych dziedzin medycyny, terapeutów, dietetyków czy trenerów personalnych.

Inwestuj z głową w reklamę płatną

Reklamy płatne, takie jak Google Ads lub reklamy na Facebooku czy LinkedInie, zwiększą zasięg Twoich działań marketingowych i pozwolą dotrzeć z przekazem do większej liczby potencjalnych pacjentów. Pamiętaj jednak, że reklama medyczna musi być zgodna z przepisami prawa.

Najbezpieczniejszą formą reklamy płatnej w Google Ads, Meta Ads czy LinkedIn Ads jest reklama promująca wpisy blogowe, webinary, podcasty czy inne formy treści edukacyjnych i informacyjnych.

Szkolenia, prezentacje, webinary, artykuły – dziel się wiedzą

Organizuj szkolenia lub webinary, publikuj wywiady i artykuły gościnne na tematy związane z Twoją specjalizacją medyczną. To doskonały sposób na pokazanie swojej wiedzy, budowanie autorytetu i zdobywanie nowych pacjentów.

Regularnie oceniaj skuteczność swoich działań, a następnie dostosowuj je na podstawie tego, co działa, a co nie. Pamiętaj, że tworzenie skutecznej strategii marketingowej wymaga czasu i zasobów. Nie zniechęcaj się, jeśli nie zobaczysz natychmiastowych wyników. Konsekwentność i cierpliwość są kluczowe do sukcesu.

Jakie są najlepsze praktyki w marketingu medycznym?

Marketing medyczny ma swoje specyficzne wyzwania. Wymaga ostrożnego oraz przemyślanego podejścia. Poniżej znajdziesz kilka najlepszych praktyk w marketingu medycznym.

Zrozumienie pacjentów

W marketingu medycznym najważniejszym jest zrozumienie potrzeb i obaw pacjentów. Wiedza o tym, jak pacjenci podejmują decyzje o swoim zdrowiu, jakie kanały komunikacji preferują i jakich informacji szukają, jest kluczowa do skutecznych działań – zwłaszcza do efektywnego marketingu treści stanowiącego filar działań marketingowych w branży medycznej.

Budowanie zaufania

Branża medyczna, jak żadna inna, jest oparta na zaufaniu. Aby zbudować to zaufanie, praktyki medyczne powinny udostępniać wartościowe, precyzyjne i łatwo zrozumiałe informacje na temat swoich usług. Co ważne, informacje te nie mogą mieć znamion ocennych i wartościujących.

Edukacja

Zasoby edukacyjne, takie jak blogi, poradniki, webinary czy kanał na YouTubie lub TikToku są kluczowe do budowania autorytetu i zaufania. Nie tylko pomagają pacjentom zrozumieć ich problemy zdrowotne, lecz także podkreślają kompetencje i wiarygodność praktyki.

Optymalizacja SEO i pozycjonowanie

Konkurencja w sferze medycznej jest duża, a pacjenci często korzystają z wyszukiwarek (nie tylko Google), aby znaleźć lekarzy i informacje o zdrowiu. Optymalizacja strony pod kątem SEO jest zatem kluczowa, aby gabinety medyczne były łatwe do znalezienia. W działaniach marketingowych warto uwzględnić optymalizację w innych wyszukiwarkach. Zależnie od kanałów dystrybucji treści mogą to być: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, TikTok czy marketplace’y takie jak Znany Lekarz.

Używanie mediów społecznościowych

Media społecznościowe są idealnym miejscem do nawiązania kontaktu z pacjentami i budowania relacji. Praktyki medyczne powinny aktywnie korzystać z mediów społecznościowych, aby udostępniać wartościowe treści, odpowiadać na pytania i zwiększać świadomość swojej marki. Warto rozważyć wykorzystanie nowoczesnych i bardziej egzotycznych dla branży medycznej form komunikacji z pacjentami – Whatsappa, Telegrama czy Discorda.

Personalizacja komunikacji

Pacjenci cenią indywidualne podejście. Wykorzystanie narzędzi do personalizacji komunikacji w e-mail marketingu, chatbotach czy komunikacji w innych kanałach może zwiększyć ich zaangażowanie i satysfakcję.

Przestrzeganie przepisów

Branża medyczna jest jedną z najbardziej regulowanych branż, a marketing medyczny tworzony jest z uwzględnieniem wielu przepisów i wytycznych. Ważne jest, aby być na bieżąco z najnowszymi regulacjami prawnymi.

Monitorowanie i pomiar efektów

Niezależnie od wybranych strategii, ważne jest monitorowanie ich efektywności. Narzędzia analityczne pomogą Ci określić, które działania przynoszą najlepsze wyniki.

Zapewnienie jakości obsługi

Jakość obsługi i doświadczenia pacjenta są niezwykle istotne. Słuchanie opinii i sugestii pacjentów, a także dostępność personelu medycznego mogą znacząco wpłynąć na reputację gabinetu.

Wykorzystanie technologii

Cyfrowe narzędzia, takie jak telemedycyna, aplikacje mobilne i chatboty, pomogą zmodernizować usługi i dostarczyć pacjentom usługi na wyższym poziomie.

Pamiętaj, że każda strategia marketingowa powinna być dostosowana do konkretnej praktyki, pacjentów i lokalnego rynku. Dlatego zawsze warto skonsultować się ze specjalistą ds. marketingu medycznego, aby upewnić się, że obrana strategia jest właściwa.

Jakie są najlepsze sposoby na marketing usług medycznych w internecie?

Zdecydowanie najlepszą, najbezpieczniejszą i zapewniającą długotrwały zwrot z inwestycji formą promocji w branży medycznej, jest content marketing.

lejek content marketingowy
Szablon lejka content marketingowego

Jak wykorzystać social media w marketingu usług medycznych?

Social Media w marketingu usług medycznych to potężne narzędzie, które może skutecznie pomóc w budowaniu marki, zwiększaniu świadomości oferty, edukacji pacjentów i budowaniu zaufania.

Zacznij od wyboru właściwych platform społecznościowych. Powinny one pasować do Twojej grupy docelowej. Facebook i Instagram są ogólnie popularne wśród szerokiego spektrum grup wiekowych, podczas gdy platformy takie jak LinkedIn mogą być skuteczne w dotarciu do potencjalnych klientów zainteresowanych usługami medycznymi klasy premium. Zrozumienie, gdzie Twoja grupa docelowa spędza najwięcej czasu, pomoże Ci skonkretyzować i zoptymalizować wysiłki marketingowe.

Buduj społeczność i udostępniaj wartościowe treści. Zachęcaj do interakcji, odpowiadaj na pytania, dziękuj za komentarze – to wszystko pomoże Ci stworzyć silną relację z Twoimi klientami. Doskonałym sposobem angażowania społeczności i budowania zasięgów są np. sesje Q&A.

dystrybucja contentu
Przykładowe schematy dystrybucji contentu

Google Ads a marketing medyczny – czy można?

Google Ads stanowi potężne narzędzie dla gabinetów medycznych. Umożliwia dotarcie z usługami do osób poszukujących ich w wyszukiwarce Google. Jeżeli treść reklamy będzie niosła charakter informacyjny, a nie reklamowy, gabinety medyczne mogą bez przeszkód korzystać z tej formy marketingu.

Początek pracy z Google Ads to wyznaczenie konkretnych celów. Czy Twoim zamiarem jest podniesienie liczby odwiedzin na stronie? Czy może pozyskanie nowych pacjentów? A może chodzi o zwiększenie rozpoznawalności marki? Kluczowym składnikiem udanej kampanii Google Ads jest wybór właściwych słów kluczowych. Wybieraj te, które są najbardziej istotne dla działalności Twojego gabinetu medycznego i które potencjalni pacjenci najprawdopodobniej wpisują, szukając usług medycznych.

Google ads
Screen z konsoli Google Ads

Google Ads działa na zasadzie systemu licytacji, dlatego warto zdecydować, ile jesteś w stanie zapłacić za jedno kliknięcie. Proponujemy ustanowienie dziennego budżetu, który nie obciąży nadmiernie Twojego portfela, a następnie modyfikowanie go w miarę zdobywania informacji na temat efektywności Twoich reklam. Google Ads pozwala na monitorowanie, które reklamy prowadzą do konwersji (takich jak zapytania e-mailowe czy przez formularz kontaktowy). Stale optymalizuj swoje reklamy, aby zwiększyć ich skuteczność.

Prowadzenie kampanii Google Ads wymaga regularnego monitorowania i modyfikacji. Oceń, które reklamy przynoszą najlepsze rezultaty, testuj różne warianty reklam i zmieniaj odpowiednio swoją ofertę. Zrozumienie, które elementy Twojej kampanii są najefektywniejsze, pozwoli Ci na głębsze poznanie potrzeb i zachowań Twoich potencjalnych pacjentów.

Pozycjonowanie (SEO) w marketingu medycznym

Profesjonalna strona internetowa gabinetu medycznego stanowi fundament wszelkich działań online. Przyzwoita witryna to jednak nie wszystko. Istotne jest nie tylko zadbanie o jej atrakcyjny wygląd i umieszczenie wszystkich istotnych informacji. Jeśli chcesz efektywnie informować o działalności gabinetu i przyciągać nowych pacjentów z internetu, konieczne zadbaj o prawidłową optymalizację SEO strony oraz efektywne pozycjonowanie witryny w wynikach wyszukiwania.

Strona WWW gabinetu medycznego powinna:

 • zawierać podstawowe informacje kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, adres gabinetu, nazwa gabinetu);
 • być przejrzysta, czytelna, budząca zaufanie;
 • nie odbiegać od aktualnych standardów technicznych i wizualnych w dziedzinie tworzenia stron internetowych;
 • działać płynnie i bez błędów;
 • jasno wskazywać zakres świadczonych usług.

Dbaj o wydajność strony internetowej gabinetu. Strony, które ładują się wolno, mogą być karane przez wyszukiwarki poprzez obniżenie widoczności w wynikach wyszukiwania. Wolne strony zniechęcają też użytkowników. Prędkość ładowania witryny można sprawdzić za pomocą narzędzi takich jak Google PageSpeed Insights.

pagespeed insight
Ocena witryny w Google PageSpeed Insight

Coraz więcej osób korzysta z urządzeń mobilnych do wyszukiwania usług medycznych. Upewnij się, że Twoja strona jest responsywna, czyli dostosowuje się do różnych rozmiarów ekranów.

Sprawdź, jakie słowa kluczowe są najważniejsze dla Twojego gabinetu. Na przykład, jeśli jesteś lekarzem specjalizującym się w dermatologii i działasz w Warszawie, słowa kluczowe, które mogą Cię interesować, to:

 • „dermatolog Warszawa”;
 • „konsultacje dermatologiczne Warszawa”;
 • „lekarz skóry Warszawa”.

Narzędzia do badania słów kluczowych, takie jak Google Keyword Planner, Senuto czy Semstorm, pomogą Ci odkryć zapytania najpopularniejsze wśród Twoich potencjalnych pacjentów.

Upewnij się, że Twoja strona internetowa jest zoptymalizowana pod kątem słów kluczowych, które są dla Ciebie najważniejsze. Optymalizacja SEO on-site strony gabinetu medycznego obejmuje umieszczanie tych słów kluczowych w tytułach stron, nagłówkach, treściach i meta opisach.

Nie można efektywnie pozycjonować bez tworzenia wartościowych treści. Publikuj blogi, artykuły, FAQ czy poradniki, które są przydatne dla Twojej grupy docelowej i zawierają pożądane i dobrze dobrane słowa kluczowe.

Dla wielu gabinetów medycznych lokalne SEO jest szczególnie istotne. Upewnij się, że Twoja strona jest zoptymalizowana dla lokalnych wyszukiwań. Obejmuje to utrzymanie aktualnych informacji kontaktowych, korzystanie z Google My Business i zdobywanie opinii od pacjentów.

Linki z innych stron prowadzące do Twojej strony internetowej mogą znacznie poprawić jej widoczność w wynikach wyszukiwania. Skup się na zdobywaniu linków od wiarygodnych źródeł, które są powiązane z Twoją dziedziną.

Newsletter i e-mail marketing w branży medycznej

E-mail marketing stanowi przykład narzędzia marketingu medycznego, które jest chętnie stosowane przez sektor usług medycznych. Dzięki newsletterowi możesz relatywnie bezpiecznie przekazywać więcej informacji o usługach medycznych czy informacji handlowych dotyczących produktów i usług. Zdecydowanie rozważ skorzystanie z newslettera do promocji twojej działalności medycznej.

Zwróć uwagę, że komunikaty publikowane za pośrednictwem e-maili (czyli za pomocą środków komunikacji elektronicznej do wybranych grup osób) nie są przekazami publicznymi. Wobec tego możesz wykorzystać je do intensywniejszych działań z zakresu marketingu medycznego, nie ograniczając się wyłącznie do promocji zdrowego stylu życia czy rzetelnego i stricte informacyjnego komunikowania produktów i usług zdrowotnych.

Jak prowadzić marketing medyczny za pomocą newslettera? Na początek stwórz bazę subskrybentów, czyli osób, które zgodziły się na otrzymywanie e-maili od Twojego gabinetu. Koniecznie pamiętaj, aby uwzględnić zgody marketingowe przy zapisie do newslettera (m.in.: „wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych do komunikacji elektronicznej”). Kontakty możesz zebrać za pomocą formularzy na swojej stronie internetowej, podczas spotkań z pacjentami, w trakcie  eventów i na platformach społecznościowych. Niezwykle istotne jest, aby przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i spamu.

Następnie posegmentuj zgromadzone dane. Warto skorzystać z zaawansowanych opcji segmentacji oferowanych przez programy do e-mail marketingu. Nie każdy na Twojej liście mailingowej może być zainteresowany tymi samymi informacjami. Inne komunikaty wystosujesz do lekarzy i placówek medycznych, inne do pacjentów. Segmentacja listy pozwala na dostosowanie treści do specyficznych grup, co zwiększa prawdopodobieństwo zaangażowania i zadowolenia z otrzymywanych treści.

Zaprojektuj profesjonalny szablon e-mail. Materiały, które wysyłasz, powinny prezentować się profesjonalnie i odzwierciedlać wartości Twojego gabinetu. Wiele narzędzi do e-mail marketingu oferuje gotowe szablony, które możesz modyfikować według swoich potrzeb. Warto zwrócić uwagę, aby komunikaty w newsletterach i innych kanałach komunikacji były spójne z treściami na stronę internetową Twojego gabinetu.

Podziel się swoją wiedzą i doświadczeniem. Podobnie jak publikacje na innych platformach, treść Twoich e-maili powinna dostarczać wartość odbiorcy. Możesz wysyłać wiadomości, w których omawiasz najnowsze osiągnięcia medycyny, zapraszasz na spotkania online, informujesz o nowych wpisach na blogu itd. Pamiętaj również, że personalizacja treści, czyli np. używanie imienia odbiorcy, może znacznie zwiększyć jego zaangażowanie.

Twoje e-maile zawsze powinny zawierać wyraźne wezwanie do działania, które motywuje odbiorców np. do odwiedzenia Twojej strony internetowej, zapisania się na spotkanie online czy skontaktowania się z Twoim gabinetem.

Podcast, blog, kanał na YouTubie w branży medycznej

Podcast, blog oraz kanał na YouTubie to doskonałe narzędzia marketingu medycznego. Należy jednak pamiętać, aby za ich pomocą podawać do publicznej wiadomości informacje zgodne z obostrzeniami ustawy o działalności leczniczej. Wobec tego marketing placówek medycznych prowadzony za pomocą wspomnianych kanałów nie może obejmować publikacji ocennych i wartościujących komunikatów dotyczących produktów i usług oferowanych przez podmiot.

Działalność na YouTubie, prowadzenie podcastu czy bloga placówek medycznych wymaga dokładnego przemyślenia poruszanych tematów. Zwykle tego typu kanały komunikacji podmiotów medycznych skupiają się na treściach edukacyjnych i czysto informacyjnych. 

Ważne jest, aby dostarczać wartościowe informacje, które są zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy, a nie tylko dla specjalistów. Do podcastu lub filmów na YouTubie możesz również zapraszać gości, takich jak inni specjaliści medyczni, pacjenci lub eksperci z innych dziedzin.

Pisanie bloga oraz prowadzenie podcastu i kanału na YouTubie jest również doskonałym sposobem na poprawę SEO, a więc może przyciągnąć więcej osób na Twoją stronę internetową. Pamiętaj, że YouTube jest drugą co do wielkości wyszukiwarką na świecie. Warto więc powalczyć o ruch z tej platformy.

Działania marketingowe w branży medycznej – podsumowanie

Istnieje wiele sposobów, dzięki którym można skutecznie i bezpiecznie promować usługi i produkty medyczne w sposób całkowicie zgodny z prawem i etyką zawodową.

Skoncentruj się na przekazywaniu informacji o świadczeniach twojej placówki medycznej, bez wprowadzania elementów oceniających. Zamiast tego w ramach marketingu medycznego publikuj treści i przekazy typowo poradnikowe i informacyjne. Dzięki nim zbudujesz renomę marki, ukształtujesz swój profesjonalny wizerunek i uwiarygodnisz się w oczach potencjalnych klientów bez konieczności uciekania się do typowych form perswazyjnej promocji.

Marketing medyczny? Robimy go na co dzień! 😎Umów się z nami na niezobowiązującą rozmowę!

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 • Jakie są wymagania prawne dla działań marketingowych w branży medycznej?
  Reklama w branży medycznej jest ściśle regulowana. Musi być zgodna z przepisami Ustawy o reklamie, Ustawy o zawodach medycznych, Ustawy o działalności medycznej, a także Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wszelkie działania marketingowe powinny być prawdziwe, przejrzyste i nie wprowadzać w błąd.
 • Jakie rodzaje reklamy są dozwolone dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą?
  Podmioty wykonujące działalność leczniczą mogą prowadzić działania informacyjne i promocyjne, które nie są wprowadzające w błąd, nie mają cech wartościujących i oceniających oraz nie wyolbrzymiają skuteczności oferowanych usług. Reklama może zawierać informacje o usługach, ich dostępności, a także kwalifikacjach personelu medycznego.
 • Jakie informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych mogą być przekazywane w reklamie usług medycznych?
  Reklama usług medycznych może zawierać informacje o rodzaju i zakresie świadczeń, miejscu ich udzielania, a także kwalifikacjach i doświadczeniu personelu medycznego. Ważne, aby informacje te były prawdziwe i nie wprowadzały w błąd.
 • Jakie wymagania musi spełniać strona internetowa placówki medycznej w kontekście prowadzenia działań marketingowych?
  Strona internetowa placówki medycznej musi być zgodna z przepisami o ochronie danych osobowych, nie może wprowadzać w błąd ani wyolbrzymiać skuteczności oferowanych usług. Powinna zawierać rzetelne informacje o oferowanych usługach, kwalifikacjach personelu medycznego, a także możliwościach kontaktu i umawiania wizyt.
 • Jak uniknąć naruszania przepisów ustawy o działalności leczniczej w ramach działań marketingowych?
  Aby uniknąć naruszania przepisów, zawsze należy kierować się zasadą rzetelności i prawdy. Obejmuje to unikanie wprowadzania w błąd, wyolbrzymiania skuteczności usług, niestosowanie komunikatów o wydźwięku perswazyjnym, a także unikanie nieodpowiedniego wykorzystywania tytułów zawodowych i kwalifikacji. Zawsze warto skonsultować swoje działania marketingowe z prawnikiem.
 • Jakie są konsekwencje naruszenia przepisów prawa w zakresie prowadzenia działań marketingowych w branży medycznej?
  Naruszenie przepisów może prowadzić do sankcji, w tym grzywny, nakazu zaprzestania niezgodnych z prawem działań, a nawet odpowiedzialności karnej. Ponadto może to negatywnie wpłynąć na reputację placówki medycznej.
 • Czego nie wolno w marketingu medycznym?
  W marketingu medycznym nie wolno wprowadzać w błąd, wyolbrzymiać skuteczności usług, używać nieodpowiednich tytułów zawodowych czy naruszać przepisów o ochronie danych osobowych. Ponadto nie wolno stosować praktyk nieuczciwej konkurencji.
 • Czego nie można robić w reklamie leków i wyrobów medycznych?
  Reklama leków i wyrobów medycznych jest ściśle regulowana. Nie wolno reklamować leków dostępnych tylko na receptę do ogółu społeczeństwa. Nie wolno również sugerować, że lek jest bezpieczny, skuteczny lub niezbędny, ani tworzyć fałszywego obrazu jego skuteczności. Reklama musi być prowadzona w sposób zrozumiały dla laików. Ponadto reklama nie może wprowadzać w błąd ani być niezgodna z charakterystyką produktu leczniczego.

  Co więcej, wyroby medyczne mogą reklamować wyłącznie producenci, upoważnieni przedstawiciele, importerzy oraz dystrybutorzy. Wyjątkiem są sytuacje, w których uprawnione podmioty zdecydują się powierzyć prowadzenie reklamy innym podmiotom. Więcej informacji o reklamie wyrobów medycznych przeczytasz na blogu Creativa.legal.


Źródła

 • https://www.prawodlazdrowia.pl/jak-promowac-gabinet/
 • https://creativa.legal/reklama-wyrobow-medycznych-w-2023-roku-nowe-przepisy/
 • https://solutiomedica.pl/ustawa-wyroby-medyczne-2023/
 • https://www.prawo.pl/zdrowie/ustawa-o-wyrobach-medycznych-a-influencerzy,519116.html
 • https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/kodeks-etyki-lekarskiej-286454095
 • https://www.prawodlazdrowia.pl/klinika-i-clinic-w-nazwie-podmiotu-leczniczego-co-mozna-a-czego-nie/
 • https://nil.org.pl/uploaded_files/art_1577087320_ru029-11-vi.pdf
 • https://imagemed.pl/nazwa-dla-gabinetu-lekarskiego-jakich-bledow-unikac/
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej