Jak reklamować usługi prawne w sieci, żeby nie narazić się na dotkliwe kary i podkopanie wizerunku własnej kancelarii? Dobrze realizowany marketing prawniczy sprowadza się do egzekucji przemyślanej strategii marketingowej opartej na bezpiecznych i sprawdzonych działaniach zgodnych z obowiązującymi ograniczeniami prawnymi. Jak więc robić bezpieczny i skuteczny marketing dla kancelarii prawnych? Czytaj dalej!

Spis treści

Czym jest marketing usług prawniczych?

Skutecznie promować kancelarię można dzięki różnym strategiom i technikom, takim jak optymalizacja zawartości strony pod kątem wyszukiwarek (SEO), marketing treści, social media marketing, e-mail marketing, a także tradycyjne metody marketingu, czyli reklamy drukowane czy telewizyjne. Usługi kancelarii można również promować za pośrednictwem bardziej nowoczesnych kanałów komunikacji – podcastu, kanału na YouTube, serwera na Discordzie czy Telegrama.

Ważnym aspektem marketingu prawniczego jest zrozumienie specyfiki rynku, w tym unikalnych potrzeb i oczekiwań klientów kancelarii prawnych. Ponadto, ze względu na ograniczenia prawne i etyczne dotyczące reklamy, marketing prawniczy musi być przeprowadzany z odpowiednią ostrożnością i profesjonalizmem, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi promocji przez zawody regulowane.

kodeks etyki radcy prawnego
Kodeks Etyki Radcy Prawnego a marketing

Kodeks Etyki Radcy Prawnego 2023 a marketing – czego nie wolno kancelariom prawnym?

Kodeks Etyki Radcy Prawnego to zbiór zasad i norm, które określają, jak powinien zachowywać się radca prawny w swojej pracy zawodowej. Ten dokument ma na celu zapewnienie najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych w wykonywaniu zawodu radcy prawnego.

Zobaczmy, co marketingu, promocji i pozyskiwaniu klientów przez prawników mówi Kodeks Etyki Radcy Prawnego (stan prawny na rok 2023).

Rozdział 3
Informowanie o wykonywaniu zawodu oraz pozyskiwanie klientów

Art. 31.30

1. Informowanie o wykonywaniu zawodu jest prawem radcy prawnego.

2. Informowaniem o wykonywaniu zawodu jest komunikacja mająca na celu bezpośrednią lub pośrednią promocję radcy prawnego, jego wizerunku, wykonywania zawodu lub kancelarii bez względu na treść, formę lub środki komunikacji. Nie stanowi informowania o wykonywaniu zawodu przekazywanie prostych i sprawdzalnych informacji niesłużących celom promocyjnym, które:

1) umożliwiają bezpośredni kontakt z radcą prawnym lub kancelarią, w szczególności nazwa domeny internetowej lub adres poczty elektronicznej;
2) odnoszą się do usług lub wizerunku radcy prawnego i zostały opracowane w sposób niezależny, w szczególności bez wynagrodzenia.

3. Informowaniem o wykonywaniu zawodu jest także wykorzystywanie przez radcę prawnego przy wykonywaniu zawodu komunikacji pochodzącej od podmiotu zewnętrznego, lecz prowadzonej w imieniu, na rzecz lub w interesie radcy prawnego.

4. Informowanie o wykonywaniu zawodu powinno być wyraźnie oznaczone. W razie wątpliwości przyjmuje się, że komunikacja stanowi informowanie o wykonywaniu zawodu przez radcę prawnego, którego z punktu widzenia odbiorcy dotyczy lub może dotyczyć.

Art. 32.30

Zakazane jest informowanie o wykonywaniu zawodu sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami oraz stanowiące naruszenie postanowień Kodeksu, w tym:
1) uchybiające godności zawodu;
2) naruszające tajemnicę zawodową;
3) niezgodne z rzeczywistością lub wprowadzające w błąd;
4) nierzeczowe, w tym zawierające treści lub odesłania niezwiązane z wykonywaniem zawodu;
5) ograniczające klientowi swobodę w podejmowaniu decyzji, w szczególności poprzez:
a) powoływanie się na wpływy lub znajomości,
b) wykorzystywanie łatwowierności lub przymusowego położenia,
c) nadużywanie zaufania,
d) wywieranie presji,
e) wywoływanie nieuzasadnionego oczekiwania, składanie niemożliwych do zrealizowania lub nierzetelnych obietnic lub gwarancji;
6) narzucające się, w szczególności naruszające sferę prywatności, natarczywe, w nieodpowiednim miejscu, mogące wywrzeć wpływ na decyzję o skorzystaniu z pomocy prawnej;
7) polegające na porównywaniu czynności zawodowych z czynnościami innych możliwych do identyfikacji osób lub podmiotów.
2. Informowanie o wykonywaniu zawodu obejmujące prezentowanie wykazów lub oznaczeń klientów, ich opinii, komentarzy, referencji lub rekomendacji jest dopuszczalne jedynie za ich zgodą, o ile nie narusza postanowień Kodeksu. Niedopuszczalne jest jednak prezentowanie takich informacji o sprawach karnych, karno-skarbowych, o wykroczenia, rodzinnych i opiekuńczych.
3. W przypadku informowania o wykonywaniu zawodu:
1) w ramach współpracy radcy prawnego z osobami wykonującymi zawód regulowany lub innymi osobami, w tym na zlecenie radcy prawnego oraz określonymi w art. 31 ust. 3,
2) przez inną osobę w imieniu, na rzecz lub w interesie radcy prawnego – za jego zgodą lub wiedzą, z jego inicjatywy lub z jego udziałem – radca prawny obowiązany jest zapewnić, aby to informowanie było zgodne z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami Kodeksu.

1. Radca prawny może pozyskiwać klientów zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami Kodeksu. Pozyskiwanie klientów nie może naruszać zasad określonych w art. 31 ust. 3 i 4 oraz art. 32.
2. Pozyskiwaniem klientów jest bezpośrednia lub pośrednia działalność mająca na celu doprowadzenie do zawarcia lub zmiany umowy z możliwą do zidentyfikowania lub zidentyfikowaną osobą lub klientem.
3. Radca prawny nie może pozyskiwać klientów za pośrednictwem lub przy pomocy osób lub pod miotów zewnętrznych dzieląc się z nimi wynagrodzeniem pochodzącym od pozyskanego w ten sposób klienta, jeżeli nie uczestniczą one w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz tego klienta.
4. Dopuszczalne jest podawanie przez radcę prawnego w ramach przetargów lub konkursów informacji o sprawach prowadzonych na rzecz klienta, o ile wymagają tego przepisy prawa, a klienci wyrazili na to zgodę.
Kodeks Etyki Radcy Prawnego 2023 – zapisy dotyczące marketingu

kodeks etyki adwokackiej
Kodeks Etyki Adwokackiej a marketing

Kodeks Etyki Adwokackiej 2023 a marketing – czego nie wolno adwokatom?

Kodeks Etyki Adwokackiej, podobnie jak Kodeks Etyki Radcy Prawnego, to dokument zawierający zasady i normy, które mają regulować zachowanie adwokatów w ramach ich praktyki zawodowej.

Zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokackiej (stan na 2023 rok) obostrzenia w reklamie i marketingu kancelarii adwokackich regulowane są przez niniejsze zapisy.

§ 23

1. Adwokata obowiązuje zakaz korzystania z reklamy, jak również zakaz pozyskiwania klientów w sposób sprzeczny z godnością zawodu oraz współpracy z podmiotami pozyskującymi klientów z naruszeniem prawa lub zasad współżycia społecznego.

§ 23a

1. Adwokat jest uprawniony do informowania o swojej działalności zawodowej pod warunkiem, że taka informacja i jej forma jest:

a)    zgodna z zasadami niniejszego „Zbioru”;

b)   zgodna z przepisami obowiązującymi, zwłaszcza dotyczącymi ochrony konsumentów i zwalczania nieuczciwej konkurencji;

c)    dokładna i niewprowadzająca w błąd;

d)   przekazywana z poszanowaniem tajemnicy zawodowej;

e)   nieukierunkowana na udzielenie adwokatowi konkretnego zlecenia, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt. 2 lit. b niniejszego paragrafu.

2. Adwokat może informować o świadczonej pomocy prawnej w sposób zgodny z regułami niniejszego „Zbioru” poprzez:

a) umieszczanie informacji na dokumentach firmowych;

b) oferty w postępowaniu o charakterze przetargu lub konkursu oraz oferty złożone na wyraźne życzenie potencjalnego klienta. W ofertach tych dozwolone jest podawanie informacji o działalności zawodowej adwokata, które mogą mieć znaczenie przy ocenie tej oferty;

c) zamieszczanie informacji prasowych bezpośrednio związanych z pomocą prawną według zasad opracowanych przez Naczelną Radę Adwokacką, a zawierających dane wymienione w ust. 3 lit. od „a” do „i” niniejszego paragrafu;

d) zamieszczanie wpisów w książkach adresowych i telefonicznych;

e) przesyłanie informacji za pomocą elektronicznych środków komunikacji na wyraźne życzenie potencjalnego klienta;

f) umieszczanie informacji na stronach internetowych oraz umieszczanie danych o tej stronie w katalogach i wyszukiwarkach;

g) stosowne oznaczanie siedziby kancelarii;

h) wydawanie broszur lub informatorów.

3. Każda informacja dotycząca wynagrodzenia lub sposobu jego obliczania musi być sformułowana jednoznacznie. Należy w niej wyraźnie określić, czy wynagrodzenie obejmuje ponoszone wydatki oraz podatki i inne opłaty.
Adwokat może podać wysokość polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

§ 23b

1. Adwokatowi nie wolno proponować usług potencjalnym klientom w formie oferty skierowanej do osób, które uprzednio nie wyraziły takiego wyraźnego życzenia.
Informacje nie mogą w szczególności:

a) stwarzać prawdopodobieństwo wywołania nieuzasadnionego oczekiwania co do wyników pracy adwokata;

b) powoływać się na osobistą znajomość sędziów, prokuratorów i urzędników;

c)  zawierać bezpośrednich porównań w zakresie jakości z innymi możliwymi do identyfikacji adwokatami i członkami innych korporacji prawniczych lub ich krytyki;

d) posługiwać się niestosowną lub natarczywą formą;

e) zawierać jakichkolwiek elementów ocennych.

2. Niedopuszczalne jest odpłatne inspirowanie artykułów prasowych lub audycji, które pod pretekstem obiektywnej informacji mają służyć promocji adwokata, jego kancelarii lub spółki.
3. Niedopuszczalne jest zwracanie się do potencjalnych klientów w celu przekazywania informacji o swojej działalności, również podczas nieproszonych wizyt, rozmów telefonicznych i w korespondencji do osób nie zwracających się do adwokata o pomoc prawną. Niedopuszczalne jest zlecanie osobom trzecim rozpowszechniania informacji o adwokacie. Za publikowanie informacji adwokat nie może płacić żadnego wynagrodzenia z wyjątkiem rozsądnych kosztów publikacji.
Kodeks Etyki Adwokackiej – zapisy dotyczące marketingu

To co wolno, skoro nic nie wolno?

Jak możemy przeczytać w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego (Art. 31.30) i Kodeksie Etyki Adwokackiej (§ 23a), prawnik, radca prawny czy adwokat mają prawo informować o wykonywaniu swojego zawodu. Niemniej, na podstawie §23 Kodeksu Etyki Adwokackiej: „Adwokata obowiązuje zakaz korzystania z reklamy, jak również zakaz pozyskiwania klientów w sposób sprzeczny z godnością zawodu oraz współpracy z podmiotami pozyskującymi klientów z naruszeniem prawa lub zasad współżycia społecznego”.

Zgodnie z przytoczonymi dokumentami kancelarie prawne, notarialne i radcowskie mogą informować o swojej działalności, o ile:

 • nie stosują w komunikatach elementów wartościujących („Nasza kancelaria jest najlepsza!”);
 • nie deklarują wyniku pracy („Wygramy Twoją sprawę!”);
 • nie powołują się na znajomości sędziów, urzędników, prokuratorów;
 • nie szkalują ani nie krytykują konkurencyjnych praktyk adwokackich, radcowskich czy prawniczych;
 • nie są niezgodne z przyjętymi zasadami współżycia społecznego, tj. nie są natarczywe, nieobyczajne, niestosowne;
 • nie opierają się na działaniach promocyjnych zewnętrznych podmiotów rozpowszechniających informacje o kancelarii (call center, domokrążcy, firmy sprzedające leady itd.);
 • nie opierają się na działaniach cold mailingowych ani cold callingowych;
 • nie opierają się na publikacji artykułów sponsorowanych mających znamiona reklamy.
marketing reklama kancelarii prawniczej
Reklama na Facebooku adwokata

Rozpatrując zapisy Kodeksu Etyki Radcy Prawnego oraz Kodeksu Etyki Adwokackiej w zakresie marketingu, reklamy i promocji prawników, należy przytoczyć również Dyrektywę 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. Zgodnie z dyrektywą państwa członkowskie Unii Europejskiego całkowicie zniosły zakaz informacji handlowej, który dotychczas dotyczył zawodów regulowanych, takich jak zawód prawnika czy radcy prawnego.

DYREKTYWA 2006/123/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym

(100) Niezbędne jest zaprzestanie stosowania całkowitych zakazów dotyczących informacji handlowych dostarczanych przez przedstawicieli zawodów regulowanych, nie poprzez usuwanie zakazów dotyczących treści informacji handlowej, lecz przez zniesienie tych zakazów, które generalnie zakazują korzystania przez przedstawicieli danego zawodu z jednej lub więcej form przekazywania informacji handlowych, jak np. zakaz wszelkiej reklamy w jednym lub kilku rodzajach mediów. W odniesieniu do treści i metod przekazywania informacji handlowych, niezbędne jest zachęcanie przedstawicieli wolnych zawodów do sporządzania – zgodnie z prawem wspólnotowym – kodeksów postępowania na poziomie wspólnotowym.

DYREKTYWA 2006/123/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym
Prawnik reklama google ads
Reklama kancelarii prawnej w Google Ads

Orzeczenie z 22 października 2016 r. (sygn. WSD 120/15) Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury

Dla adwokatów szczególnie znaczące było orzeczenie z 22 października 2016 r. (sygn. WSD 120/15) Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury. Wyrok dotyczył wykorzystania przez adwokatkę płatnej reklamy w Google Ads. I choć według sądu była to forma reklamy, to jej forma i przekaz nie złamały zasad litery prawa. Co więcej, według sądu zawody regulowane nie odpowiadają prawnie za same działania marketingowe, a za korzystanie z reklam, które stoją w sprzeczności z prawem publicznym – w tym z zapisami kodeksów, etyki i godności zawodu czy z prawem unijnym.

Wyższy Sąd Dyscyplinarny powołał się na przytoczoną wyżej w tym artykule dyrektywę unijną (art. 24 Dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r.). W uzasadnieniu orzeczenia wskazał, że adwokatka korzystająca z Google Ads nie naruszyła przepisów, ponieważ przekaz reklamowy miał charakter wyłącznie informacyjny. Reklama zawierała jedynie informacje dotyczące adresu strony internetowej, nazwy miejscowości, podstawowe dane kontaktowe oraz informację o zakresie świadczonych usług.

W związku z tą sprawą 22 października Wyższy Sąd Dyscyplinarny wydał orzeczenie uniewinniające.

Opinie, uchwały i postanowienia w sprawie Google Ads z 2016 r., 2017 r. i 2019 r.

W 2016 roku Komisja ds. wykonywania zawodu i etyki OIRP w Krakowie wydała oświadczenie dotyczące korzystania przez radcę prawnego z usługi Google Ads. Według komisji, jeśli wykorzystanie Google Ads nosi znamiona zbliżone do tradycyjnego pozycjonowania strony internetowej i służy jedynie skutecznemu dotarciu do klienta, wówczas nie narusza zasad Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

Wrocławski Zespół ds. Przeciwdziałania Niedozwolonym Praktykom Świadczenia Usług Prawniczych w marcu 2017 r. wydał opinię na wniosek ORA we Wrocławiu. W jej ramach uznał, że reklamy w Google Ads mogą, ale nie muszą, stanowić zakazaną praktykę marketingową. Wszystko zależy od sposobu i celu korzystania z Google Ads przez prawników.

Według opinii zespołu kluczowy jest przekaz wystosowany przez reklamodawcę. W reklamie adwokat nie może umieszczać elementów ocennych (m.in. „najlepsza kancelaria”, „najskuteczniejszy prawnik”, „dobry adwokat” etc.).

W 2017 r. temat reklamy w Google Ads przez prawników podjęła również Okręgowa Rada Adwokacka z Katowic. Według rady kluczowa jest ocena, czy przekaz reklamowy był opublikowany odpłatnie. W uchwale wskazano zatem, że jako płatna forma, Google Ads w zawodzie prawnika jest zakazaną formą marketingu.

Co istotne, zgodnie z §23b pkt 6 Kodeksu Etyki Adwokackiej za publikowanie informacji adwokat nie może wnosić żadnej opłaty z wyjątkiem rozsądnych kosztów publikacji. Wobec tego Kodeks Etyki nie wyklucza odpłatności za publikowanie informacji.

A co na to wszystko Sąd Najwyższy? Według postanowienia II Wydziału Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z 2019 r. (sygn. II DSI 9/18): „Zlecenie przez adwokata płatnych usług w internecie, które ustawiają kancelarię na preferencyjnym, bardziej widocznym miejscu w stosunku do innych adwokatów, jest deliktem dyscyplinarnym, gdyż narusza godność zawodu”.

Niemniej Kodeksie Etyki Adwokackiej w §23a pkt 2 lit. f jasno wskazuje, że adwokat może informować o świadczonej pomocy prawnej w sposób zgodny z regułami niniejszego „Zbioru” poprzez:

 • umieszczanie informacji na stronach internetowych;
 • umieszczanie danych o tej stronie w katalogach i wyszukiwarkach.

A Google jest… cóż, wyszukiwarką.

Zatem marketing prawniczy jest jak najbardziej możliwy i legalny, o ile robi się go z głową.

Sponsorowane wyniki w Google Ads lokalnym kancelarii prawniczych
Sponsorowane wyniki w Google lokalnych kancelarii prawniczych

Marketing prawniczy okiem prawników – co mówią eksperci?

Jak to bywa w kraju nad Wisłą – jeden rabin powie tak, inny rabin powie nie. Nie dziwi więc, że opinie, uchwały, orzeczenia, postanowienia, dyrektywy i zapisy kodeksów wzajemnie się wykluczają.

Temat reklamy jest ciągle żywy, a adwokaci na różne sposoby faktycznie reklamę stosują. Szczególnie na początku drogi zawodowej to metoda na pozyskanie klientów. Jestem zwolennikiem rozsądnej regulacji w sprawie reklamy, ale ostatni Krajowy Zjazd Adwokatury wyraźnie sprzeciwił się poluzowaniu zasad. Odrzucił też zmiany w kodeksie etyki – komentuje adwokat dr Karol Pachnik, orzekający w adwokackich dyscyplinarkach.

Adwokat dr Karol Pachnik, orzekający w adwokackich dyscyplinarkach.

W istocie, prowadzona m.in. przeze mnie kancelaria korzysta z usług Google Adwords do informowania o swej działalności. Odnośnie do zagadnienia, czy tego rodzaju działalność jest dopuszczalna, nie mogę się wypowiadać, ponieważ kwestia ta może stanowić przedmiot zainteresowania składu orzekającego w Wyższym Sądzie Dyscyplinarnym, a udzieliwszy odpowiedzi na to pytanie, mógłbym podlegać wyłączeniu z takiego składu.

Mecenas Zemła.

Obecnie przed Sądem Dyscyplinarnym Izby Adwokackiej w Warszawie nie są prowadzone żadne sprawy dotyczące zakazu reklamy. W latach 2010–2021 miały tam miejsce cztery procesy o naruszenie zakazu szeroko pojętej reklamy, w tym tylko jedna, która pośrednio dotyczyła Google Ads.

Adwokatka Marita Dybowska-Dubois, rzecznik prasowy Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.

Jakie są metody promowania usług prawnych?

Prawnicy stanowią grupę zawodową, która podlega restrykcyjnym zasadom informowania o swoich usługach. Niemniej jednak istnieje wiele sposobów, dzięki którym można skutecznie i bezpiecznie promować usługi prawne w sposób całkowicie zgodny z prawem i etyką zawodową.

Dzięki nim możliwe jest budowanie renomy marki, kształtowanie profesjonalnego wizerunku i uwiarygadnianie się w oczach potencjalnych klientów bez konieczności uciekania się do typowych form perswazyjnej promocji.

Pierwszym krokiem w tworzeniu planu marketingowego jest analiza mocnych i słabych stron kancelarii prawnej oraz określenie własnej niszy komunikacyjnej. Możliwe i zgodne z prawem jest promowanie usług prawnika, adwokata, radcy prawnego, notariusza lub całej kancelarii, o ile przestrzega się kilku ważnych zasad.

Wykujemy Twój marketing

W Kuźni znaleźliśmy wszystko, czego potrzebowaliśmy – fachową obsługę, świetnie napisane treści i przede wszystkim flow! Na czas, z luzem i poczuciem humoru. Polecamy Kuźnię i dziękujemy za owocną współpracę!
gaminate Piotr Tytyk Członek Zarządu Gaming Supplements sp. z o.o.

Kancelarie prawne stosują różne strategie, aby dotrzeć do swoich odbiorców.

Jedną z najskuteczniejszych i najczęściej stosowanych metod jest marketing internetowy.

W ramach marketingu kancelarie prawne wykorzystują takie narzędzia jak:

 • pozycjonowanie lokalne strony internetowej kancelarii prawnej;
 • reklamy Google Ads;
 • prowadzenie merytorycznego bloga;
 • regularna aktywność na LinkedInie;
 • prowadzenie podcastu i kanału na YouTubie;
 • prowadzenie profili w social mediach;
 • wysyłka newslettera;
 • zarządzanie grupą na Facebooku czy serwerem na Discordzie;
 • a nawet nagrywanie TikToków!

Inną metodą promocji oferowanych przez kancelarię usług jest networking, czyli nawiązywanie kontaktów z innymi kancelariami lub organizacjami branżowymi. Ważnym elementem działań marketingowych jest również public relations. W ramach działań PR-owych prawnicy, radcy czy notariusze chętnie udzielają wywiadów oraz publikują artykuły gościnne w mediach.

networkin prawnik linkedin
Networkin prawniczy na Linkedin
networkin prawnik
Networking prawniczy na LinkedIn

Dzielenie się wiedzą w przystępny sposób przy wykorzystaniu różnorodnych kanałów dotarcia do potencjalnych klientów kancelarii jest świetnym sposobem na długoterminowe i skuteczne uwiarygadnianie się w oczach potencjalnych klientów.

Marketing treści można uprawiać poprzez publikowanie merytorycznych wpisów blogowych, postów na LinkedInie i Facebooku czy newsletterów branżowych. Warte rozważenia są również podcasty i kanały na portalu YouTube. Prawnicy mogą również wykorzystać bardziej egzotyczne dla tej branży formy komunikacji i docierać z przekazem do swojej grupy docelowej dzięki TikTokom, prowadząc grupy na Facebooku, a nawet serwery na Discordzie!

Marketing treści pozwala bezpiecznie i efektywnie pozycjonować i uwiarygadniać markę kancelarii, zwiększając jej widoczność, a jednocześnie nie nosi absolutnie żadnych znamion niedozwolonej reklamy (o ile w treściach nie stosujemy praktyk reklamowych).

Wykujemy Twój marketing

TERMINOWOŚĆ, RESPONSYWNOŚĆ ORAZ FACHOWOŚĆ – te trzy cechy wyróżniają Kuźnię, z którą cenimy sobie współpracę. Stały kontakt z zespołem Kuźni, badanie i dostosowywanie się do potrzeb klienta oraz dostarczanie materiałów na wysokim poziomie – nic więcej nie trzeba dodawać. Kuźnio! Robisz to dobrze! 😊
GetResponse Paula Szulc Markerting Manager w GetResponse

Bezpieczny i skuteczny marketing kancelarii w internecie – omówienie metod marketingowych

Wstęp teoretyczny oraz przytoczenie wszystkich istotnych zapisów prawnych mamy za sobą. Teraz omówimy, w jaki sposób sporządzić skuteczną i bezpieczną strategię marketingową kancelarii prawnej i radcowskiej. Pochylimy się też nad każdą z polecanych przez nas metod marketingu internetowego dla branży prawniczej.

Tworzenie strategii marketingowej dla kancelarii prawnej wymaga dogłębnego zrozumienia specyfiki branży prawnej oraz wiedzy o rynku, a przede wszystkim poznania potencjalnych klientów. Jak krok po kroku stworzyć strategię marketingową kancelarii prawnej i radcowskiej?

Strategia marketingowa dla kancelarii prawnej i radcowskiej krok po kroku

Określenie celów marketingowych

SWOT-1
Analiza SWOT kancelaria prawna

Pierwszym krokiem jest określenie celów marketingu. Mogą to być cele związane z rozpoznawalnością marki, generowaniem leadów, pozyskiwaniem nowych klientów czy zwiększaniem ekspozycji marki.

Zdefiniowanie i zrozumienie grupy docelowej

analiza persony marketing prawo
Template przykładowego ćwiczenia do określania persony marki. Ćwiczenie realizowane przez Kuźnię Treści w ramach warsztatów strategicznych dla klientów.

Kto jest idealnym klientem Twojej kancelarii? Jakie idealni klienci mają problemy i jak Twoja kancelaria może pomóc je rozwiązać? Jakie są preferencje komunikacyjne Twoich odbiorców? Gdzie szukają informacji? Jakie mają obiekcje przed skorzystaniem z usług prawnych? Co może ich przekonać do skorzystania z usług Twojej kancelarii?

Im więcej informacji o klientach zdobędziesz, tym łatwiej będzie Ci robić skuteczny marketing.

Analiza konkurencji kancelarii prawnych

analiza konkurencji marketing prawo
Template jednego z ćwiczeń do analizy marek konkurencji. Ćwiczenie realizowane przez Kuźnię Treści w ramach warsztatów strategicznych dla klientów.

Przeanalizuj swoją ścisłą konkurencję. Jeśli prowadzisz stacjonarną kancelarię prawną lub radcowską, koniecznie wykonaj rzetelną analizę lokalnych firm. Jakie strategie marketingowe stosują kancelarie, z którymi konkurujesz? Co działa u nich dobrze, a co nie? Czy zauważasz obszary, które wydają się przez nich zaniedbane? Czy widzisz niszę komunikacyjną, jaką możesz zagospodarować?

Wyróżnij swoją kancelarię prawną

strategia marketingowa kancelaria
Template ćwiczenia strategicznego do definiowania marki. Ćwiczenie realizowane przez Kuźnię Treści w ramach warsztatów strategicznych dla klientów.

Czym Twoja kancelaria różni się od konkurencji? Czy jest to specjalizacja w określonym obszarze prawa lub rodzaju spraw? Wysoka jakość obsługi klienta? A może sprawny kontakt i empatyczne podejście? Komunikuj unikalne cechy swojego biznesu.

Opracuj strategię content marketingową kancelarii prawnej

content plan
Przykładowy content plan wykonany dla jednego z naszych klientów

Treść jest kluczem do budowania autorytetu i zaufania wśród potencjalnych klientów kancelarii prawnych. Twórz treści, które są wartościowe dla Twojej grupy docelowej – na przykład blogi, artykuły, poradniki, webinary itp. Pamiętaj, że content marketing jest jedną z najbezpieczniejszych i najefektywniejszych form promocji usług prawnych.

Optymalizacja SEO on-site kancelarii prawnej

analiza techniczna SEO jednej z domen kancelarii prawnej
Fragment analizy technicznej SEO jednej z domen kancelarii prawnej

Twoja strona internetowa powinna być właściwie optymalizowana pod kątem wyszukiwarek, aby potencjalni klienci mogli łatwo znaleźć Twoją kancelarię. Wykorzystaj słowa kluczowe związane z Twoją specjalizacją prawniczą, frazy lokalne oraz pytania często zadawane przez Twoich klientów.

Dobierz kanały mediów społecznościowych

Media społecznościowe i e-mail marketing to potężne narzędzia do budowania zarówno zasięgów, jak i relacji z potencjalnymi klientami. Udostępniaj wartościowe treści, odpowiadaj na pytania i komentuj wpisy innych, aby zwiększyć ekspozycję marki oraz uwiarygodnić swój profesjonalizm. Jeśli chcesz docierać do klienta biznesowego, rozważ obecność przede wszystkim na LinkedInie. Poza Facebookiem i Instagramem, pomyśl również o Discordzie, Telegramie, YouTubie, a nawet TikToku.

Strona na LinkedIn kancelarii prawnej
Strona na LinkedIn kancelarii prawnej

Monitoruj i mierz efekty

Używaj narzędzi analitycznych, aby śledzić, jak Twoje działania marketingowe przekładają się na realizację Twoich celów. Oceniaj, które strategie działają, a które nie, i dokonuj niezbędnych korekt. Do analizy efektów marketingu możesz wykorzystać m.in. Google Analytics, Google Search Console, narzędzia analityczne platform społecznościowych czy narzędzie monitorujące zachowanie użytkowników na stronie – np. HotJar.

Analiza hotjar
Analiza ruchu i zachowania użytkowników na jednej z naszych podstron.

Buduj sieć kontaktów

Twórz i utrzymuj relacje z innymi profesjonalistami w branży, którzy mogą polecać Twoje usługi swoim klientom. Pomyśl o networkingu wśród m.in. księgowych, radców prawnych, adwokatów, przedsiębiorców czy innych zawodów mogących mieć znajomych wśród grupy Twoich potencjalnych klientów. Pamiętaj jednak też, że polecanie Twoich usług nie może nosić znamion odpłatnego pozyskiwania klientów.

Inwestuj z głową w reklamę płatną

Czy można reklamować kancelarię prawną na Facebooku i LinkedInie? Oczywiście, o ile reklama jest właściwie sporządzona. Reklamy płatne, takie jak Google Ads lub reklamy na Facebooku czy LinkedInie, mogą zwiększyć zasięg Twoich działań marketingowych i pozwolą dotrzeć z przekazem do większej liczby potencjalnych klientów. W tym przypadku również pamiętaj, aby reklamy były zgodne z przepisami przytoczonymi w pierwszej części tego artykułu.

Szkolenia, prezentacje, webinary, artykuły – dziel się wiedzą

Organizuj szkolenia lub webinary oraz publikuj wywiady i artykuły gościnne na tematy związane z Twoją specjalizacją prawniczą. Może to być doskonały sposób na pokazanie swojej wiedzy, zbudowanie swojego autorytetu i zdobycie nowych klientów bez grama reklamy.

e-book do pobrania marketing prawniczy
E-book do pobrania jako forma marketingu prawniczego

Pamiętaj, że branża prawna ma swoje unikalne przepisy dotyczące praktyk marketingowych. Upewnij się, że Twoja strategia marketingowa jest z nimi zgodna.  Regularnie oceniaj swoje strategie i taktyki, a następnie dostosowuj je na podstawie tego, co działa, a co nie. Pamiętaj, że tworzenie skutecznej strategii marketingowej wymaga czasu i zasobów. Nie zniechęcaj się, jeśli nie zobaczysz natychmiastowych wyników. Konsekwentność i cierpliwość są kluczowe do sukcesu.

Oni nam już zaufali. Czekamy na Ciebie!

grafika do portfolio marketingu prawniczego

Marketing prawniczy na Facebooku i Instagramie

Marketing na Facebooku, Instagramie czy innych platformach społecznościowych jest stosowany przez większość kancelarii prawnych obecnych w sieci. Jak wykorzystać Facebooka i Instagrama w marketingu prawniczym?

Przede wszystkim uzupełnij profile i zadbaj o ich profesjonalny wygląd. Twoje strony na Facebooku i Instagramie są wirtualnymi wizytówkami Twojej kancelarii. Upewnij się, że są one kompletne, zawierają aktualne informacje kontaktowe, a publikowane grafiki i treści są spójne i zgodne z identyfikacją wizualną oraz komunikacyjną Twojej kancelarii prawnej.

Regularnie publikuj posty, które są wartościowe, interesujące i użyteczne dla Twojej grupy docelowej. Mogą to być informacje na temat najnowszych zmian w prawie, porady prawne czy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Na Instagramie o wiele lepiej sprawdzą się atrakcyjne wizualnie posty i krótkie filmy.

Pamiętaj, że media społecznościowe nie służą jednokierunkowej komunikacji. I choć większość profili firm na Facebooku i Instagramie wygląda jak wielka tablica ogłoszeniowa, to Twoja kancelaria nie powinna odcinać się od społeczności. Zaangażuj się w komunikację z odbiorcami Twoich treści. Odpowiadaj na komentarze, udostępniaj posty innych i uczestnicz w rozmowach, aby zbudować relacje z potencjalnymi klientami.

reklama na facebooku kancelaria prawna
Reklama na Facebooku jednej z kancelarii prawnych

Reklamy na Facebooku i Instagramie są stosunkowo niedrogie i oferują zaawansowane możliwości targetowania, dzięki czemu możesz dotrzeć do precyzyjnie określonej grupy docelowej. Możesz promować swoje posty, prowadzić kampanie generowania leadów lub promować swoją stronę. Pamiętaj jednak, aby przeprowadzać kampanie płatne zgodnie z etyką zawodową.

Zarówno Facebook, jak i Instagram oferują funkcję Stories, która pozwala na publikowanie krótkich postów graficznych i wideo. Są one idealne do udostępniania aktualizacji prezentujących kulisy działania kancelarii, pokazywania twarzy stojących za marką kancelarii czy dzielenia się aktualnymi wydarzeniami.

Jeśli prowadzisz bloga lub publikujesz inne formy treści (np. webinary, podcasty czy filmy na YouTubie), wykorzystaj swoje profile na Facebooku i Instagramie do promocji tych materiałów.

Wykorzystaj narzędzia analityczne oferowane przez Facebooka i Instagrama, aby dowiedzieć się, które z Twoich postów i reklam są najbardziej skuteczne. Na ich podstawie zoptymalizuj swoje przyszłe działania. Pamiętaj, że marketing na platformach społecznościowych powinien być tylko jednym z wielu elementów Twojej strategii marketingowej.

Marketing prawniczy na LinkedInie

LinkedIn jest platformą społecznościową skierowaną do profesjonalistów i biznesu, co czyni go idealnym miejscem do prowadzenia działań marketingowych dla kancelarii prawnych. Jak skutecznie wykorzystać LinkedIn w marketingu prawniczym?

Podobnie, jak w przypadku innych platform społecznościowych, zacznij od utworzenia profesjonalnego profilu firmy. Stwórz stronę swojej kancelarii na LinkedInie, zawierając na niej aktualne informacje o Twojej kancelarii, obszarach specjalizacji, zespole i kontaktach. Ważne jest, aby strona prezentowała się w wiarygodny sposób. Warto również zadbać o to, aby każdy prawnik w Twojej kancelarii miał własny, kompletny profil na LinkedInie, który zawiera aktualne informacje o jego doświadczeniu, umiejętnościach i osiągnięciach. Profil powinien również zawierać link do strony kancelarii.

Post opublikowany w ramach działań marketingowych na LinkedIn przez adwokata.

Regularnie publikuj wartościowe treści. Są one kluczem do budowania autorytetu i zasięgu na LinkedInie. Pisz artykuły, aktualizacje branżowe, wyjaśniaj zawiłości prawne, wstawiaj porady prawne, linkuj teksty z bloga, wrzucaj krótkie wideo itp.

Uczestnicz w dyskusjach i buduj sieć kontaktów. Networking na LinkedInie to wyjątkowo skuteczna forma organicznej promocji. Zapraszanie do sieci kontaktów innych profesjonalistów, uczestniczenie w dyskusjach, odpowiadanie na pytania i udzielanie porad prawnych może pomóc zbudować Twój autorytet i zasięg.

LinkedIn również oferuje zaawansowane możliwości targetowania reklam, które pozwalają dotrzeć do konkretnych grup profesjonalistów. Możesz na przykład kierować swoje reklamy usług prawniczych do osób pracujących w określonych branżach, na określonych stanowiskach, czy w określonych lokalizacjach. Pamiętaj jednak, że w grę nie wchodzi żadna agresywna reklama, a jedynie przekazy informacyjne zgodne z aktualnym prawem.

Marketing na LinkedInie, podobnie jak na innych platformach społecznościowych, wymaga regularności i zaangażowania. To proces długoterminowy, który może przynieść świetne rezultaty, jeśli jest konsekwentnie realizowany.

Marketing prawniczy na Discordzie

Marketing prawniczy na Discordzie? To dość nietypowy kanał społecznościowy dla branży prawnej, niemniej warto rozważyć jego wykorzystanie w strategii marketingowej kancelarii. Discord jest platformą społecznościową, która początkowo była popularna głównie wśród graczy, ale w ostatnich latach zaistniała również w obrębie innych społeczności, w tym profesjonalistów z różnych branż.

Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, jak możesz wykorzystać Discord w marketingu prawniczym.

Najpierw załóż serwer Discord. To miejsce, gdzie Twoja społeczność może się spotykać, rozmawiać i dzielić się informacjami. Twój serwer powinien prezentować się w sposób profesjonalny i dobrze zorganizowany, z jasno określonymi kanałami dla różnych tematów i dyskusji. Zapraszaj swoją grupę docelową do dołączenia do Twojego serwera. Możesz to zrobić poprzez swoją stronę internetową, media społecznościowe, e-mail marketing itp.

Używaj serwera Discord do dostarczania wartościowej treści i informacji dla swojej społeczności. Mogą to być porady prawne, aktualizacje branżowe, Q&A, webinary czy linki do treści blogowych.

serwer discord marketing
Serwer Discord jako forma marketingu w mediach społecznościowych dla kancelarii prawnych

Discord jest przede wszystkim platformą społecznościową, więc ważne jest, aby aktywnie budować i angażować swoją społeczność. Zachęcaj do dyskusji, odpowiadaj na pytania, organizuj wydarzenia i aktywności. Jeden z głównych atutów Discorda jest możliwość bezpośredniej komunikacji. Bądź dostępny dla swojej społeczności, odpowiadaj na pytania i oferuj pomoc, kiedy jest to możliwe. Pamiętaj jednak, że Discord nie jest odpowiednim miejscem do prowadzenia prywatnych konsultacji prawnych. Zawsze przestrzegaj zasad ochrony prywatności danych osobowych.

Pamiętaj, że Discord to stosunkowo nowe i wciąż egzotyczne narzędzie w świecie marketingu prawniczego, więc na początku może wymagać od Ciebie trochę eksperymentowania.

E-mail marketing kancelarii prawnej

E-mail marketing jest zdecydowanie jednym z najskuteczniejszych narzędzi w arsenale marketera. Szczególnie warto rozważyć je w przypadku marketingu usług prawnych. Jak efektywnie wykorzystać e-mail marketing w promocji kancelarii?

Przede wszystkim zbuduj bazę subskrybentów, czyli osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie e-maili od Twojej kancelarii. Możesz to zrobić poprzez formularze na swojej stronie internetowej, podczas spotkań z klientami, w trakcie wydarzeń, w mediach społecznościowych czy we wpisach blogowych. Warto zadbać o to, aby dopełnić wszelkich formalności w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i spamu.

newsletter prawnik
Newsletter kancelarii prawnej. Źródło: creativa.legal

Koniecznie segmentuj zebrane dane. Nie wszyscy na Twojej liście mailingowej mogą być zainteresowani tymi samymi tematami. Segmentacja listy pozwala na dostosowanie treści do konkretnych grup co zwiększa szanse na zaangażowanie i zadowolenie z otrzymywanego contentu.

Zaprojektuj profesjonalny szablon e-mail. Treści, które wysyłasz, powinny być profesjonalne i odzwierciedlać wartości Twojej kancelarii. Wiele narzędzi do e-mail marketingu oferuje gotowe szablony, które możesz dostosować do swoich potrzeb.

Dziel się swoją wiedzą i doświadczeniem. Podobnie, jak publikacje na każdej innej platformie, treści Twoich e-maili powinny dostarczać wartość odbiorcy. Możesz wysyłać wiadomości, w których omawiasz zmiany w przepisach, zapraszasz na webinary, informujesz o nowych wpisach na blogu itd. Pamiętaj również, że personalizacja treści, czyli użycie imienia odbiorcy, może znacznie zwiększyć jego zaangażowanie.

Twoje e-maile powinny zawsze zawierać jasne wezwanie do działania, które zachęca odbiorców np. do odwiedzenia Twojej strony internetowej, zapisania się na webinar czy kontaktu z Twoją kancelarią.

Słabe treści odrzucają tych, których przekonałby dobry content marketing ⚒Wykujmy marketing Twojej kancelarii

Pozycjonowanie (SEO) kancelarii prawnej

Obecnie posiadanie profesjonalnej strony przez kancelarię prawną stanowi absolutną podstawę i początek jakichkolwiek działań w internecie. Dobra strona internetowa to jednak nie wszystko. Konieczne jest nie tylko zadbanie o jej estetyczny wygląd i umieszczenie wszystkich kluczowych informacji. Jeśli chcesz skutecznie informować o działalności kancelarii i pozyskiwać nowych klientów z internetu, koniecznie zadbaj o właściwą optymalizację SEO witryny oraz skuteczne pozycjonowanie strony w wynikach wyszukiwania przeglądarki.

senuto analiza fraz kluczowych prawnik
Analiza fraz kluczowych dla branży prawniczej wykonana w narzędziu Senuto.

Strona WWW prawnika powinna:

 • zawierać podstawowe informacje kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, adres siedziby, nazwa kancelarii);
 • być przejrzysta, czytelna, budząca zaufanie;
 • nie odbiegać od aktualnych standardów technicznych i wizualnych w zakresie web developmentu;
 • działać płynnie i bez błędów;
 • jasno wskazywać zakres świadczonych usług.

Zadbaj o performance strony internetowej kancelarii. Witryny, które ładują się wolno, mogą być karane przez wyszukiwarki obniżeniem widoczności w wynikach wyszukiwania. Poza tym wolniejsze strony zniechęcają użytkowników. Prędkość ładowania witryny sprawdzisz m.in. w narzędziu Google PageSpeed Insights.

pagespeed insights prędkość ładowania strony kancelarii prawnej
Fragment analizy w Google PageSpeed Insights – prędkość ładowania strony kancelarii prawnej na urządzeniach mobilnych

Coraz więcej osób korzysta z urządzeń mobilnych do wyszukiwania usług prawnych. Upewnij się, że Twoja strona jest responsywna, czyli dostosowuje się do różnych rozmiarów ekranu. Gdy już masz taką stronę internetową, możesz rozpocząć jej pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania. SEO to kluczowy aspekt marketingu prawniczego.

Rozpocznij od zrozumienia, jakie słowa kluczowe są najważniejsze dla Twojej praktyki. Na przykład, jeśli jesteś adwokatem specjalizującym się w prawie rodzinnym w Warszawie, pożądane przez Ciebie słowa kluczowe to:

 • „adwokat prawa rodzinnego Warszawa”;
 • „porady prawne w sprawach rozwodowych Warszawa”;
 • „prawnik rozwód Warszawa”.

Narzędzia do badania słów kluczowych, takie jak Google Keyword Planner, Senuto czy Semstorm, pomogą Ci odkryć zapytania najpopularniejsze wśród Twoich potencjalnych klientów.

Upewnij się, że Twoja strona internetowa jest zoptymalizowana pod kątem słów kluczowych, które są dla Ciebie najważniejsze. Optymalizacja SEO on-site strony kancelarii prawniczej obejmuje m.in. umieszczanie tych słów kluczowych w tytułach stron, nagłówkach, treściach i meta opisach.

Nie ma pozycjonowania bez publikowania wartościowej treści. Publikuj blogi, artykuły, FAQ czy poradniki, które są przydatne dla Twojej grupy docelowej i zawierają pożądane i wyselekcjonowane słowa kluczowe.

Dla wielu kancelarii prawnych lokalne SEO jest szczególnie ważne. Upewnij się, że Twoja strona jest optymalizowana dla lokalnych wyszukiwań. Obejmuje to utrzymanie aktualnych informacji kontaktowych, korzystanie z Google My Business i zdobywanie opinii od klientów.

Linki z innych witryn prowadzące do Twojej strony internetowej mogą znacznie poprawić jej widoczność w wynikach wyszukiwania. Skup się na zdobywaniu linków od wiarygodnych źródeł, które są związane z Twoją branżą.

Podcast i kanał YouTube dla prawnika

Podcasty i YouTube są doskonałymi narzędziami do dzielenia się wiedzą i budowania autorytetu w branży. Jak możesz rozpocząć i prowadzić podcast lub kanał na YouTubie jako prawnik?

youtube prawnik
Kanał na YouTubie Legalne Spotkania prowadzony przez kancelarię prawną

Najpierw zdecyduj, jaki będzie główny temat Twojego podcastu lub kanału. Może to być ogólny temat prawny, taki jak prawo cywilne lub prawo pracy, albo możesz skupić się na bardziej specyficznej niszy, która pasuje do Twojej specjalizacji. Następnie zaplanuj format podcastu lub kanału na YT. Czy będzie składać się z monologów, wywiadów, paneli dyskusyjnych, czy mieszaniny tych formatów? Czy jeden odcinek będzie trwał 15 minut, czy godzinę? Jak często planujesz publikować nowe odcinki?

Wykorzystaj do dystrybucji podcastów platformy takie jak Apple Podcasts, Spotify czy Google Podcasts. Promuj swoje odcinki na swojej stronie internetowej, w mediach społecznościowych, poprzez e-mail marketing i inne kanały komunikacji. Po publikacji kilku odcinków zbieraj feedback od swoich słuchaczy i używaj go do optymalizacji Twoich treści lub kanału na YouTubie. Czy są jakieś tematy, o które chcieliby więcej usłyszeć? Czy preferują krótsze, czy dłuższe odcinki?

podcast prawniczy
Podcast prawniczy: Prawnik na budowie. Źródło: prawniknabudowie.com

Każda informacja zwrotna jest na wagę złota. Dlatego też zachęcaj swoich słuchaczy i widzów do interakcji, zadawania pytań, udzielania opinii i uczestnictwa w rozmowach związanych z Twoim podcastem lub kanałem na YT. Możesz to zrobić poprzez media społecznościowe, e-mail, a nawet za pomocą grupy na Discordzie czy Facebooku.

Pamiętaj, że prowadzenie podcastu oraz kanału na YouTubie jest czasochłonne i może minąć dłuższa chwila, zanim zobaczysz znaczne rezultaty. Z dobrą strategią i konsekwentnym podejściem podcast i kanał na YouTubie mogą jednak być potężnym narzędziem do budowania autorytetu, nawiązywania relacji z klientami i przyciągania nowych klientów do Twojej praktyki prawnej.

Marketing prawniczy na TikToku

TikTok to popularna platforma społecznościowa, która opiera się na krótkich, kreatywnych filmach. Jest to doskonałe miejsce do dotarcia do młodszej publiczności i budowania świadomości marki. Choć nie tylko. Z TikToka korzysta obecnie coraz więcej osób dorosłych. Oto kilka wskazówek, jak wykorzystać TikTok do marketingu prawniczego.

TikTok jest inny od większości platform mediów społecznościowych. Filmy zamieszczane w nim są krótkie (od 15 sekund do 10 minut), a większość użytkowników stanowi młodzież. Zrozumienie dynamiki platformy pomoże Ci tworzyć treści, które będą się tam dobrze prezentować.

tiktok prawnik
Działania marketingowe na TikToku realizowane przez prawnika. Źródło: @prawomarcina

Podobnie jak na innych platformach, treść jest kluczem do sukcesu na TikToku. Możesz tworzyć krótkie filmy edukacyjne na temat prawa, dawać porady prawne, omawiać bieżące sprawy, a nawet pokazywać kulisy swojej praktyki. TikTok jest platformą, na której panują trendy. Użytkownicy często tworzą filmy na podstawie popularnych piosenek, wyzwań czy memów. Jeżeli możesz zintegrować te trendy z Twoją treścią prawniczą, zwiększysz zasięg i zaangażowanie odbiorców.

Zachęcaj swoich widzów do lajkowania, udostępniania i komentowania Twoich filmów. Możesz również odpowiadać na komentarze. Pamiętaj, że TikTok to wciąż stosunkowo nowa platforma, a wielu prawników dopiero zaczyna z niej korzystać. Jest to więc doskonały moment, aby zacząć i zyskać przewagę konkurencyjną.

Prowadzenie bloga kancelarii prawnej

Prowadzenie bloga kancelarii prawnej to świetny sposób na podkreślenie swojego autorytetu w dziedzinie prawa, budowanie zaufania wśród potencjalnych klientów oraz zwiększenie widoczności w wyszukiwarce Google.

Najpierw zdecyduj, jakie tematy chcesz omawiać na swoim prawniczym blogu. Mogą one obejmować nowinki z branży, porady prawne, wyjaśnienie skomplikowanych koncepcji prawnych, omówienie przypadków czy które prowadziłeś.

Publikuj treści, które są wartościowe dla Twojej grupy docelowej. Powinny one być dobrze napisane, łatwe do zrozumienia (nawet dla osób, które nie są prawnikami) i dostarczać realną wartość. Optymalizuj swoje posty na blogu dla wyszukiwarek, używając odpowiednich słów kluczowych, tworząc atrakcyjne tytuły i nagłówki, linkując do innych treści na Twojej stronie i innych stronach.

blog prawniczy
Blog prawniczy Okiem Prawnika. Źródło: okiemprawnika.pl

Po opublikowaniu posta na blogu promuj go na swojej stronie internetowej, w mediach społecznościowych, poprzez e-mail marketing i inne kanały. Im więcej osób zobaczy Twój post, tym większy zasięg możesz osiągnąć. Zachęcaj swoich czytelników do komentowania, udostępniania i zadawania pytań. Możesz nawet zaoferować, że napiszesz post na blogu na temat, który zasugerują. Postaraj się publikować nowe posty regularnie. Konsekwencja jest kluczem do budowania lojalnej bazy czytelników.

Prowadzenie bloga to zobowiązanie, które wymaga czasu i wysiłku. Z dobrą strategią i konsekwentnym podejściem blog może stać się potężnym narzędziem do budowania Twojej marki jako prawnika, przyciągania nowych klientów i utrzymania relacji z obecnymi klientami.

Reklama w Google Ads kancelarii prawnej

Google Ads to potężne narzędzie, które pozwala kancelariom prawnym na promocję swoich usług wśród osób, które ich szukają w wyszukiwarce Google. Jeżeli przekaz reklamowy będzie miał charakter informacyjny, a nie promujący, to kancelaria prawna bez obaw może korzystać z tej formy marketingu.

Pierwszym krokiem jest zrozumienie, czego chcesz dokonać za pomocą reklamy Google Ads. Czy chcesz zwiększyć ruch na stronie? Zgromadzić więcej leadów? Czy może zwiększyć rozpoznawalność marki? Kluczowym elementem skutecznej kampanii Google Ads jest dobór odpowiednich słów kluczowych. Wybierz te, które są najbardziej istotne dla Twojej praktyki prawnej i które potencjalni klienci najprawdopodobniej będą używać podczas wyszukiwania usług prawnych.

Prawnik reklama google ads
Reklama w Google Ads kancelarii radców prawnych

Google Ads działa na zasadzie licytacji, ustal więc ile jesteś skłonny zapłacić za kliknięcie. Zalecamy ustanowienie dziennego budżetu, który jest dla Ciebie komfortowy, a następnie dostosowanie go, w miarę jak dowiesz się więcej o tym, jak skuteczne są Twoje reklamy. W Google Ads możesz śledzić, które reklamy prowadzą do konwersji (takich jak zapytania e-mailowe czy przez formularz kontaktowy). Stale optymalizuj swoje reklamy, aby zwiększyć ich skuteczność.

Kampanie Google Ads wymagają ciągłego monitorowania i dostosowywania. Musisz sprawdzić, które reklamy działają najlepiej, testować różne wersje reklam czy dostosowywać swoją ofertę.

Słowem podsumowania

Prawnicy stanowią grupę zawodową, która podlega restrykcyjnym zasadom informowania o swoich usługach. Niemniej jednak istnieje wiele sposobów, dzięki którym można skutecznie i bezpiecznie promować usługi prawne w sposób całkowicie zgodny z prawem i etyką zawodową.

Plan marketingowy kancelarii prawnej czy notarialnej musi skupiać się na przekazywaniu informacji o oferowanych usługach, bez wprowadzania elementów oceniających. Wobec tego marketing prawniczy powinien opierać się wyłącznie na publikacji treści i przekazów typowo poradnikowych i informacyjnych.

Dzięki nim możliwe jest budowanie renomy marki, kształtowanie profesjonalnego wizerunku i uwiarygadnianie się w oczach potencjalnych klientów bez konieczności uciekania się do typowych form perswazyjnej promocji.

Bezpieczny i skuteczny marketing dla branży prawniczej 😎Sprawdź, jak możemy wypromować Twoją kancelarię!

Źródła: